Közzétételi lista

A Soproni Széchenyi István Gimnázium közzétételi listája a 2022. október 1-jei állapot szerint

 

A közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról) 23.§ (1), (3) és 24.§-ának figyelembevételével készült, az alábbi szempontok szerint:

 

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 2. a jövő tanévre vonatkozó beiratkozásra meghatározott időpont: 2023. június 23.
 3. a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 4. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételek
 5. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 6. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje (munkanapokon 7.00-20.00 óra), az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 7. pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 8. szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program
 9. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 10. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 11. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 12. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 13. az érettségi vizsgák átlageredményei (évenként feltüntetve)
 14. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
 15. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 16. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 17. az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Pedagógiai program

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja

1-5. számú mellékletek:

6. számú mellékletek: helyi tantervek

6/1. A 2012-es NAT-hoz illeszkedő kerettantervek szerinti helyi tantervek

6/2. A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartami szabályozók szerinti helyi tantervek

7-11. számú mellékletek:

7. számú melléklet: Iskolai közösségi szolgálat

8. számú melléklet: A tanulmányok alatti vizsgák szabályai - tantárgyankénti szabályozás

9. számú melléklet: Intézményi Digitális Fejlesztési Terv

10. számú melléklet: Soproni Széchenyi István Gimnázium iskolai drogstratégiája

11. számú melléklet: az érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk

Az érettségi vizsgán választható érettségi vizsgatárgyak köre, az érettségire bocsátás feltétele és az érettségi vizsgára történő felkészítés az iskolánkban;

A 2022–2023-as tanév éves fenntarthatósági munkaterve

A 2022-2023. tanév éves terve

Tartalom