A 2023-2024. tanév éves terve

Házirend

Közzétételi lista

A Soproni Széchenyi István Gimnázium közzétételi listája a 2023. október 1-jei állapot szerint

 

A közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról) 23.§ (1), (3) és 24.§-ának figyelembevételével készült, az alábbi szempontok szerint:

 

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 2. a jövő tanévre vonatkozó beiratkozásra meghatározott időpont: 2024. június 25.
 3. a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 4. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételek
 5. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 6. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje (munkanapokon 7.00-20.00 óra), 
 7. az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 8. pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 9. szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program 
 10. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 11. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 12. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 13. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok
 14. az érettségi vizsgák átlageredményei (évenként feltüntetve)
 15. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
 16. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 17. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 18. az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

A 2023–2024-es tanév éves fenntarthatósági munkaterve

Helyi minősítési szabályzat

Tartalom