Az iskolai könyvtár működési szabályzata

A könyvtárra vonatkozó adatok

A könyvtár neve: Soproni Széchenyi István Gimnázium Könyvtára Címe: 9400 Sopron, Templom u. 26.

Tel./Fax: 99/505-390

Helye: Földszint 007. sz. terem

Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A könyvtár létesítésének időpontja: 1870

Jellege: Középiskolai könyvtár, zárt kölcsönzési rendszerrel (csak az iskola dolgozói és diákjai vehetik igénybe).

Az iskolai könyvtár személyi állománya a mindenkori törvényeknek megfelelően az iskola tanulói létszámához (600-650 fő) igazodóan kerül kinevezésre.

Nyitvatartás:

Hétfő: 7.45-13.30

Kedd: 9.00-13.00

Szerda: 7.45-13.00

Csütörtök: 7.45-15.00

Péntek: 7.45-11.30

Bélyegzői:

 1. Széchenyi Gimnázium Könyvtára – Sopron
 2. Leltári sz. – Szakjelzet

Az iskolai könyvtár működését meghatározó jogszabályok

 • 2013. évi CCXXXII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
 • 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről (53. §, 45.§, 62. §, 98. §, 2. melléklet,3. melléklet)
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 164. §,165. §, 166. §, 167. §, valamint a Felszerelési jegyzék)
 • 2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
 • 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
 • 2012. évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. módosításáról 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
 • 4/2017 (IV.10.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) rendelet módosításáról

A könyvtár feladatai

 • Az iskolai könyvtár szakszerűen fejlesztett és feltárt gyűjteményére épülő szolgáltatásaival, felhasználva a könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségeket, az iskolai nevelői-oktató munka szellemi bázisa.
 • Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat (könyv, folyóirat, audiovizuális és egyéb információhordozók)
 • Központi szerepet játszik az iskola olvasás- és könyvtárpedagógiai tevékenységében. Eszközeivel megalapozva a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti az olvasási szokások kifejlesztését.
 • Kielégíti a szaktanári–tanulói alapvető pedagógiai, szép- és szakirodalmi információs igényeket.
 • Könyvtári ismeretek elsajátítása tanórákon. Tanítása a 7-12. évfolyamokon történik az informatika tárgyon belül, tömbösítve, dolgozati érdemjeggyel lezárva. (Részletesen ld. az iskola helyi tantervében)

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai

Kölcsönzés:

Az iskola minden dolgozója és tanulója automatikusan tagja az iskolai könyvtárnak. A kölcsönzés időtartama 1 hónap, ill. bizonyos tankönyveknél egy (vagy több) tanév. Minden tanév végén az összes kölcsönzött dokumentum visszakerül,kivéve a több tanévre kiadott tankönyveket. Egy tanulónál, tanárnál lévő dokumentumok száma nincs korlátozva.

Helyben olvasás:

A könyvtár olvasóterme a nyitvatartási idő alatt rendelkezésre áll a tanárok és a diákok részére.

A könyvtári e-Corvina adatbázis számítógépen elérhető, a dokumentumok közötti gyors keresés lehetséges, amely alkalmassá teszi a könyvtárat az irodalomkutatásra, illetve témabibliográfia készítésére.

Tájékoztató tevékenység:

A különböző műveltségterületek ismereteinek elsajátítása során is egyre nagyobb szerepet kap a könyvtár tájékoztató tevékenysége, a tanulók önálló információhasználatra való nevelése. A könyvtár állományának, eszközeinek a tanulási órába, a tanítás folyamatába való beépítése, beépülése pedig szükségessé teszi a könyvtár minél szélesebb körben történő helyben való használatát.

Számítógép-, és internet-használat:

A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanulók felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelentéséért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, működésképtelen, hiányos állapotban találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következményének kell tekinteni. A számítógépek használatának elsődleges célja az iskolai tanulmányokhoz, feladatokhoz, versenyekhez kapcsolódó ismeretszerzés.

Szolgáltatások közvetítése, könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása:

Más könyvtárak szolgáltatásainak közvetítése. Az internetes adatbázisok használatának elősegítése, megtanítása.

Fénymásolási szolgáltatás:

A szerzői jogi törvény betartásával lehetőség van a könyvtári dokumentumok másolására.

Gyűjteményszervezés

Az állománygyarapítás módjai:

 • vétel: A vétel forrását a mindenkori fenntartó biztosítja, módjai: megrendeléssel a kiadótól, internetes áruházból, vagy közvetlenül a boltokból.
 • ajándék: magánszemélyek ajándékozása, illetve a Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítványtól való ajándékozás a jellemző
 • csere: kis szerepet játszik az állománygyarapításban.

A vétel, ajándék vagy csere útján a könyvtár birtokába került minden dokumentumot nyilvántartásba kell venni, leltári számmal és vonalkóddal kell ellátni. Ez alól kivételt képeznek a folyóiratok, melyek beérkezését CARDEX-lapon kell jelölni.

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tartós tankönyveket szintén nyilvántartásba kell venni.

Állományapasztás:

Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:

 • tervszerű állományapasztás (az elavult és fölösleges dokumentumok kivonása évente egy alkalommal)
 • természetes elhasználódás, rongálódás (ez főleg szépirodalmi könyveket és tankönyveket érint)
 • hiány (ez kis mennyiségben minden tanév végén előfordul, ilyenkor a tanuló megfizeti a könyv jelenlegi forgalmi értékét)

A leselejtezett dokumentumokról jegyzék készül, mely minden tanév végén lezárásra, majd engedélyezésre kerül.

Az állomány ellenőrzése:

A könyvtári állomány leltározása – azaz mennyiségi felvétele – a 3/1975.(VIII.17) KM-PM együttes rendeletnek megfelelően történik.

Állományvédelem:

A kurrens könyvanyag, ill. folyóiratok kölcsönözhetőek, a muzeális és muzeális jellegű dokumentumok nem kölcsönözhetőek.

A könyvtárból kihelyezett letétek:

A szaktantermekbe, szertárakba ill. a tanári szobába az oktató munkát segítendő letétek kihelyezésére van lehetőség. A letétek anyagáról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.

Gyűjtőköri Szabályzat

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb, sajátos feladata az iskolai oktató nevelőmunka megalapozása. E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja dokumentumait.

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg. Az állomány tervszerű meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és feladatrendszerből kell kiindulni. Ez adja meg a könyvtár alapfunkcióját. A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellék gyűjtőkörbe sorolt dokumentumok képezik.

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők

Az iskola típusa: gimnázium, ahol nappali rendszerben hat évfolyamos, öt évfolyamos nyelvi, valamint négy évfolyamos gimnáziumi képzés folyik. Iskolánkban az egyes osztályokban emelt óraszámban oktatják a matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom és a történelem tantárgyakat valamint az idegen nyelveket (angol, német, orosz, francia).

Az iskola földrajzi elhelyezkedése. A városban működő többi könyvtár elérhetősége, gyűjtőköre (városi könyvtár, egyetemi könyvtár, más középiskolai könyvtárak). Könyvtárunk biztosítja a közelben elérhető más könyvtárak gyűjteményeinek használatát - könyvtárközi kölcsönzéssel.

Az iskola pedagógiai programja. Nevelési célja:

 • alapműveltség adása
 • a továbbtanulás alappillére

Módszertani kultúrája (azaz a legfrissebb pedagógiai és módszertani irodalom beszerzése és tanítása)

Könyvtári és információ szerzési szükségletek kielégítése. A dokumentumok didaktikai szerepe

Az iskola megfelelő könyvtári környezete (azaz: Megfelelő helyiség van az olvasásra, tanórára, és a könyvtári tanórákra, valamint a számítógépek használatára. Egy külön kutatószobában találhatóak a muzeális és muzeális jellegű dokumentumok, munkaasztallal, számítógépekkel.)

A könyvtár informatikai-infrastrukturális fejlettsége (Országos közös katalógushoz való hozzáférés az olvasók és a könyvtáros számára is, az interneten található, oktatást segítő tartalmak letöltésére, nyomtatására való lehetőség, a könyvtár állományába tartozó dokumentumok fénymásolásának, szkennelésének lehetősége. Mindezeket lehetővé teszik a könyvtári számítógépek, és egy multifunkcionális nyomtató-szkenner-fénymásoló berendezés.)

A könyvtár gyűjtőköre

A gyűjtésszempontjai:

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, amely megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát. A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt.

Fő gyűjtőkör:

A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés. A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg:

 • lírai, prózai, drámai antológiák
 • klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom) tematikus antológiák
 • életrajzok, történelmi regények ifjúsági regények
 • általános lexikonok enciklopédiák
 • az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok
 • a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
 • a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
 • a megyére és városunkra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok névadónk, Széchenyi István munkásságáról, életéről szóló dokumentumok
 • a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
 • a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana
 • felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások napilapok, szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok,
 • kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához, pl. mintakatalógusok, tantárgyi bibliográfiák, jegyzékek,
 • az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások
 • családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei
 • az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei
 • a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve azok gyűjteményei

Mellék gyűjtőkör:

 • a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok.

Tipológia, dokumentum típusok:

 1. nyomtatott dokumentumok
 2. könyv (kurrens, muzeális jellegű és muzeális könyvek) segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv
 3. periodikumok: folyóiratok térképek, atlaszok
 4. audiovizuális ismerethordozók
 5. képi dokumentumok (DVD, videokazetta) hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD)
 6. számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás
 7. CD-k

Könyvtárhasználati Szabályzat

Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül lehetővé tegye a gyűjtemény használatát. A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti, melyet nyilvánosságra kell hozni.

A könyvtár használóinak köre

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik. A tanulói- ill. dolgozói jogviszony létrejöttével az iskola tanulói, dolgozói elfogadják az iskola házirendjével együtt a könyvtár szabályait is.

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az osztályfőnök, vagy az iskolatitkár tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.

Az olvasók adatait a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.

A könyvtárhasználat módjai

helyben használat: Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatóak a kézikönyvtári állományrész, a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, muzeális dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok).

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.

kölcsönzés: A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.

A kölcsönzési határidő egy hónap, mely szükség esetén meghosszabbítható. Tankönyvek esetében ez egy tanév.

Ha a diák csak egy tanóra időtartamára kölcsönöz ki egy tankönyvet, azt legkésőbb a következő munkanapon a könyvtár zárásáig vissza kell hoznia. A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn felüli késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe.

Késedelem esetén a szokásos eljárás: a könyvtáros a hirdetőtáblán jelzi a kölcsönzési határidő lejártát, a tanuló nevét, a kölcsönzött dokumentum címét, ezt követően a könyvtáros kérésére az osztályfőnök is emlékezteti a diákot, majd írásos figyelmeztetést kap a tanuló, vagy (kiskorú esetén) a szülő.

Az iskolából távozó, illetőleg az érettségiző tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos szabályokat az SZMSZ 10.8. pontja rögzíti.

Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni, vagy annak aktuális forgalmi értékét megtéríteni.

könyvtárközi kölcsönzés: A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból meghozatjuk. A könyvtárközi kölcsönzés díja, mely az olvasót terheli, a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján a postaköltség hozzáadásával kerül megállapításra.

A kérés indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről, illetve nyilatkoznia kell a térítési díj vállalásáról.

csoportos használat: Az osztályok vagy tanulócsoportok részére a könyvtáros-tanár és a szaktanárok könyvtár használatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak. A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.

Könyvtári házirend

A könyvtár termeibe a tanuláshoz szükséges tankönyveken, eszközökön kívül más nem vihető be. Tilos bármilyen étel és ital fogyasztása. Tilos telefon, vagy bármilyen más elektronikai, multimédiás eszköz hangos, másokat zavaró használata, kivéve, ha az a könyvtári foglalkozáshoz szükséges.

Az ingyenes tankönyvek kezelésének szabályai

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok részben tartós tankönyveket, részben egy tanévre szóló munkatankönyveket, munkafüzeteket kapnak. Ezek kezelése eltérő:

 1. Tartós tankönyvek: a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 1. § (6) i) pontja határozza meg a tartós tankönyv fogalmát: “tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják.” Ezeket könyvtári nyilvántartásba kell venni, és a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kell kiadni a tanulóknak.
 2. Munkatankönyvek, munkafüzetek (nem tartós tankönyvek): ezeket a könyveket nem kell könyvtári nyilvántartásba venni, és tanév végén nem kell leadni a könyvtárnak.

Az ingyenesen megkapott tartós tankönyveket a tanulók kötelesek bekötni, és minden lehetséges módon védeni az elhasználódástól, azokba beleírni, aláhúzni a szöveget nem lehet.

A megrongált, vagy elveszett tankönyveket az adott tankönyv megegyező kiadású példányával kell pótolni, vagy annak ellenértékét megfizetni az iskola fenntartójának. A rongálás mértékét mindig az iskolai könyvtáros méri fel, és dönti el, hogy az adott tankönyv használható-e még a következő évfolyamokban, vagy sem. Az elveszett vagy megrongált tankönyvek pótlására legkésőbb a tanév utolsó tanítási napjáig kell sort keríteni.

Az ingyenes tankönyvek visszaszolgáltatása minden tanév végén az utolsó tanítási nap előtt egy héttel kezdődik és tanévzáró ünnepély előtti nap fejeződik be.

Az iskola tanulói az ingyenes tankönyvek átvételekor aláírásukkal igazolják, hogy átvették a tankönyveket, és hogy jelen szabályzat minden pontját önmagukra nézve kötelezőnek elismerik.

A könyvtári állomány feltárása, a katalógus szerkesztés szabályai

Az iskola könyvtári állománya részben számítógépen található. Cél először a kurrens állomány, majd a muzeális jellegű állomány feltárása.

1996-tól a hagyományos katalógust (cédula) lezártuk, ettől kezdve van az állomány számítógépen.

2002-2012-ig a könyvtár a BiblioBase könyvtári szoftver segítségével építette számítógépes adatbázisát.

2012-től csatlakozott az e-Corvina könyvtár-automatizálási rendszerhez, ennek segítségével lehetővé vált az ODR-hez való csatlakozás, az ország teljes könyvtári állományának elérése, és saját gyűjteményünk nyilvánossá tétele.

A dokumentumok formai feltárásánál az alábbi adatok kerülnek rögzítésre a könyvtári adatbázisban:

Főcím, párhuzamos cím, alcím, egyéb címadat Szerzőségi közlés

Kiadási adatok

Megjelenés adatai: Kiadó neve, kiadás helye, éve Oldalszám, mellékletek, illusztráció, méret Sorozatcím, sorozat száma, ISSN szám Megjegyzések

Kötés : ár ISBN szám

A formai feltárás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait

(bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza.

 1. A könyvtári dokumentumok tartalmi feltárására Tárgyszavak kerülnek rögzítésre az adatbázisban.
 2. A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezetjük a dokumentumra, és rögzítjük az adatbázisban is.

A szépirodalmi művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám.

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.

Tartalom