Iskolaorvosi javaslat a testnevelés besoroláshoz

Egészségügyi probléma esetén az érintett tanulónak figyelni kell, hogy májusban, illetve szeptemberben mikor van a besorolás egy éven belüli szakorvosi leletekkel, javaslatokkal a tanulónak az iskolaorvost kell felkeresnie!

Az iskolaorvos kitölti a nyomtatvány megfelelő részét és ő tesz javaslatot - a jogszabályok adta lehetőségek közül - a felmentés formájára és idejére.

A testnevelési csoportbesorolás alapjául szolgáló iskolaorvosi vizsgálatot - kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be - május 15-éig kell elvégezni, mely a következő tanév testnevelési kategóriájának megállapításához szükséges. A tanév elején a testnevelési csoportbesorolást a tanulói névsornak megfelelően aktualizálni kell, és a nevelési-oktatási intézménybe érkező új tanulók testnevelési csoportbesorolását pedig legkésőbb október 15-ig kell elvégezni. Tanév közben érkező új tanulók testnevelési csoportbesorolását lehetőleg az intézménybe való beiratkozást követő 1 hónapon belül kell megállapítani. Ha tanév közben változás történik a tanuló egészségi állapotában, akkor azt mielőbb jeleznie szükséges az iskolaorvos felé.

A besorolásról május 15, illetve október 15-ig az iskolaorvos listát készít, ami alapján az iskola nyilvántartást vezet.

Az iskolaorvos a javaslatot tudomásul vétel céljából eljuttatja a szülőnek és az iskola igazgatóján keresztül az érintett szaktanároknak.

Tudnivalók a mindennapos testnevelés két órájának kiváltásáról

A „mindennapos testnevelés két órájának kiváltásáról” nyomtatvány kitöltése a gyógytestnevelésben részt vevők kivételével minden tanuló számára kötelező!

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d) egyesületben legalább heti két óra sportszervezetben sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki.

Kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy gyermeke segítségével a mindennapos testnevelés két órájára vonatkozó kitöltött nyomtatványt (kérelem, igazolás, nyilatkozat), a TEAMS felületén az osztály testnevelés csoportjába a fájlok közé a testnevelő tanár által az erre a célra létrehozott mappába tegye fel.

A (kérelem, igazolás, nyilatkozat) nyomtatvány beküldésének határideje szeptember 20.  Az egyesületben folytatott sporttevékenység esetében (fenti d) pont) a második félévre is szükséges igazolást benyújtani, amelynek határideje február 20.

A határidő lejárta után a kérvény beadását elmulasztó, vagy azt nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelelően (egyesület által igazolt+kérelem+szülői nyilatkozat) beadó tanulót automatikusan besoroljuk a délutáni mindennapos testnevelés csoportba, amelynek látogatása számára kötelező, a mulasztást igazolni köteles. Igazolatlan mulasztás esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatunk 11.4 pontja szerint járunk el. (SzMSzHiánypótlásra és a mindennapos testnevelés igazolással történő kiváltására félévente egy-egy alkalommal, október 20-ával illetve március 20-ával bezárólag van lehetőség. A hiánypótlások október 20-án illetve március 20-án történő felülvizsgálatáig a tanuló köteles részt venni a délutáni mindennapos testnevelés foglalkozáson.

A tanuló, illetve a szülő a tanulónak az iskolán kívüli sporttevékenységében beálló változást (különösen egyesületi tagság vagy a sportszerződés megszűnését, illetve a versenyengedély érvénytelenségét) köteles az iskolának hivatalosan 15 napon belül, írásban bejelenteni.

Tartalom