Gimnáziumunk 2020 tavaszától regisztrált tehetségpont

A Soproni Széchenyi István Gimnázium a 2021/2022-es tanévben ünnepelte fennállásának 164. évfordulóját. Gimnáziumunk Sopron város azon intézményei közé tartozik, amelynek tehetséggondozói munkája már jóval korábbi múltra tekint vissza.

Az 1980-as évek végén a rendszerváltás által szabadabbá tett iskolaszerkezeti lehetőségekkel a soproni középiskolák is megpróbáltak élni. A Széchenyi István Gimnázium akkori vezetősége a hatosztályos rendszer bevezetését tűzte ki célul. Ez a modell lehetőséget nyújtott a családoknak egy – a túl korai választás helyett –, két évvel későbbi, megalapozottabb döntésre. Az 1990/91-es tanévtől bevezetve, három éven át egy-egy ún. tehetséggondozó osztály indításával kezdődött meg a hatosztályos gimnáziumi képzési forma kiépítése. Az intézmény hagyományai alapján matematika és fizika tárgyakból, illetve idegen nyelvekből vállalta a kiemelt felkészítést. 2004 szeptemberétől pedig nyelvi előkészítő osztály indult, amely a ráépülő négy gimnáziumi évvel két idegen nyelv birtoklásának lehetőségét nyújtotta az erre a képzésre jelentkezőknek.

Ma a tanulók létszáma több mint 600 fő. A képzési idő alatt kiemelt hangsúlyt fektetünk:

 • az alapkészségek és tanulási képességek fejlesztésére
 • az életben való boldoguláshoz szükséges új kompetenciák (digitális kompetencia, kommunikációs kompetenciák, matematikai gondolkodás kompetencia, a tanulási képesség kompetenciája) fejlesztésére
 • idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol) tanítására
 • az informatika felhasználói szintű alkalmazására
 • a tehetséggondozásra
 • az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás alakítására
 • a művészeti nevelésre.

Iskolánk tehetséggondozási rendszerének meghatározó irányelve, hogy mindenki értékes valamiben. Ennek jegyében célunk, hogy tanulóink számára a szilárd alapműveltség, a korszerű alapismeretek nyújtása mellett széleskörű lehetőséget biztosítsunk arra, hogy képességeik, készségeik kibontakoztatása révén, személyiségük sokoldalú fejlesztésével, tehetségük felismerésével, hátrányaik, lemaradásaik felzárkóztatásával sikeres felnőttként eredményes életutat járjanak be, boldogulni tudó emberekké váljanak.

Ezt a célt fogalmazza meg a Pedagógiai Programban rögzített Iskolánk jövőképe:

,,Diákjaink érett és autonóm személyiségként jutnak el a kamaszkortól a felnőttkor kezdetéig.

Rendelkeznek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra,

hogy majd állandó, folyamatos önképzéssel tudjanak alkalmazkodni a kor gyorsan változó

követelményeihez. Jellemzi őket kreativitás, jó konfliktuskezelés és az értékközpontúság.”

 

Szemléleti irányvonalak

A köznevelési törvény 4.§ 14. bekezdése alapján kiemelten tehetséges „az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség”. Ennek alapján mi is különbséget teszünk az iskolai tehetségek és a speciális tehetségek között:

Iskolai tehetségnek számít az a gyermek, akinek általános ismeretelsajátítási képességei átlag felettiek, emiatt minden területen kiválóan teljesít.

Speciális tehetségnek számít az a gyermek, aki egy vagy több összefüggő területen mutatkozik átlag felettinek, és kreatívan, alkotó módon képes tevékenykedni.

A speciális tehetség területei Gardner 1991-es felosztása alapján:

 • logikai-matematikai,
 • nyelvi,
 • testi-kinesztetikus,
 • térbeli,
 • zenei,
 • interperszonális,
 • intraperszonális.

Tehetségpontunk az idegen nyelvi és logikai-matematikai/természettudományos területen kifejtett tehetséggondozással kíván kiemelten foglalkozni. Az ebben való részvétel feladata iskolánk minden pedagógusának, dolgozójának, és a Tehetségpont által felkért külső közreműködőknek.

 

Tehetséggondozó rendszerünk működésével kapcsolatos feladatok

Tehetségpontunk az alábbi feladatokat az iskolánk segítségével valósítja meg:

 • a Tehetségpont működési hátterének biztosítása,
 • együttműködés a szülőkkel és az egyéb külső partnerekkel,
 • tehetségazonosító-, és szűrő rendszer működtetése,
 • nyilvántartó rendszer működtetése.

Ezeken belül igyekszünk olyan támogató, megerősítő iskolai, valamint iskolán belüli közösségekben megnyilvánuló attitűdöt biztosítani, amely elfogadja és elismeri a tehetségből adódó másságot.

Törekszünk a tehetséges gyermek személyiségének komplex fejlesztésére. Ennek keretében kerülhet sor:

 • a gyermek saját céljainak kialakítására,
 • hatékony viselkedési készségek kifejlesztésére,
 • a tervszerű problémamegoldás és a kitartó, elmélyült munka elfogadtatására.

A tehetséggondozás szempontjából először az alapkészségek és a tanulási képességek fejlesztését kell kiemelnünk, mert ezek elérésére már most több olyan módszert alkalmazunk, amelyek segíthetik a tehetséggondozás továbbfejlesztését iskolánkban. Ilyenek az egyéni képességeket is előtérbe helyező tanulásszervezési eljárások alkalmazása, különféle fejlesztőprogramok és mérések, valamint tanulásszervezési módszerek: a projekttanítás, a kooperatív technika, a drámapedagógia.

A személyiségfejlesztés színterei között a tanórai foglalkozások, a tanórán kívüli intellektuális, művészeti és sportfoglalkozások, az osztály- és iskolaszintű közösségi rendezvények, események; a pályaorientációs nap, a különféle táborok, kirándulások, túrák, az iskolai élet egyéb színterei és végül az iskolán kívül tartott programok, foglalkozások szerepelnek.

Tehetségfejlesztésünk további célja az ismeretek elsajátítása, a kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése. Céljaink szerint mindez mélységben történő, tartalmi, feldolgozási képességek gazdagításával, és végül "a tempóban történő gazdagítással" történhet. A "tempóban történő gazdagítás" eszköze elsősorban a csoportbontás, de lehetőség van előrehozott vizsga letételére is.

 

Tehetségfejlesztési módszerek és területek iskolánkban

Tanórákon

 • egyéni tanulási utak kijelölése
 • egyéni haladási ütem
 • tanórai differenciálás különféle formái
 • csoportszerveződés (csoportbontás a tudásszintnek megfelelően)
 • előrehozott vizsgarendszer (érettségi vizsga informatika, élő idegen nyelv és földrajz tantárgyakban)
 • fakultáció minden tantárgyból a 11-12. évfolyamokon (emelt szintű érettségire való felkészítés)
 • D jelű, angol/német nyelvi és informatikai innovatív osztály
 • természettudományos, humán- és nyelvi tagozatú osztályok (a tagozatnak megfelelően magasabb óraszámokkal)
 • a hagyományostól eltérő tanulásszervezési módszerek - kooperatív technikák, drámapedagógiai módszerek, projektek - alkalmazása tanórai kereten belül (témanap, témahét)

 

Tanórán kívül

 • egyéni és csapatversenyekre történő versenyfelkészítés (helyi, regionális és országos szinteken)
 • versenyszervezés
 • Kutatók Éjszakája programban való részvétel: szórakoztató, inspiráló előadások, kísérletek, laborbejárások és további játékos programok szervezése intézményi szinten
 • szakkörök (biológia, történelem, matematika)
 • egészségtudat-formáló foglalkozások (pl. művészetterápia, élménypedagógia, drogprevenció, meditáció),
 • módszertani szakmai napok szervezése (Digitális Pedagógiai Szakmai Nap)
 • klubok: Felfedező klub, Széchenyi Casino (előadásokat és előadássorozatokat szervezünk meghívott szakemberek, valamint egykori és jelenlegi diákjaink részvételével az iskola tanulói és városunk közönsége számára)
 • iskolai énekkar
 • külföldi testvérkapcsolat – a németországi Kempten város gimnáziumával
 • külföldi utak szervezése: Angol színház /Bécs/
 • külföldi nyelvtanulási program /Tempus Közalapítvány/
 • német nyelvvizsga felkészítés és vizsga minimum B2-es szint, az elért pontszám alapján C1 nemzetközi nyelvvizsga: DSD II
 • táborok: Fecsketábor, Természettudományos tábor
 • együttműködés más tehetségponttal: Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola
 • az iskolai könyvtár és informatika terem lehetőségeinek biztosítása
 • természettudományos tehetségműhely foglalkozásai (nyertes pályázat alapján)
 • változatos diákélet, amely lehetővé teszi a diákok tevékeny közreműködését programok szervezésében, lebonyolításában 
 • iskolaújság szerkesztése, az iskolarádió és iskolatévé műsorainak készítése
 • intézménylátogatások, programlátogatás, tanulmányi utak
 • kapcsolat más tehetségponttal: Horváth József Alapfokú Művészeti iskola   
 • közösségi szolgálat teljesítése az iskola rendezvényein, partnerintézményekben
 • pályaválasztás segítése (pályaorientációs nap, felsőoktatási tájékoztató, volt tanítványok beszámolói az egyetemekről)

A Tehetségpont működését helyi szinten tervezzük. Az intézményünkbe járó gyerekek tehetségének felismerését, fejlesztését tűztük ki célul, elsősorban az idegen nyelvek és a természettudományok területén. Ez a program kerül megvalósításra a 2021-22-es tanévben indított 9. C osztályban.

Építeni szeretnénk iskolánk pedagógusaira, sokéves tapasztalataikra, hozzáértésükre.

Az osztályban jelenleg folyó tehetséggondozói munka formái:

 • IQ teszt
 • szülői jellemzés
 • szaktanári jellemzés
 • pszichológus bevonása a tehetségazonosításba, tehetséggondozásba
 • személyre szabott lehetőségek ajánlása
 • tehetségfejlődés figyelése (félévenkénti megbeszélés)
 • egyéni konzultáció
 • kompetenciamérés eredményeinek figyelemmel kísérése, értékelése
 • szociometria
 • önismereti foglalkozások, önismereti tesztek

Mindannyiunknak, akik iskolánkban a tehetségek felkutatásán és tehetségük kibontakoztatásán dolgozunk, szakmai alapvetés Czeizel Endre gondolata:

“Minden emberben van tehetség, nincs olyan gyerek, akiben ne szunnyadna ennek valamilyen fajtája. A tehetség megvalósulásának választóvize, hogy az alany és a vele foglalkozók összmunkája felszínre hozza ezt vagy sem.”

  

Tartalom