Két idézet az iskolai értesítőkből

melyekkel részben megvilágíttatik, hogy miért késett a névadás több mint fél évszázadot

 

Az Októberi Diploma rendelkezése alapján ősi jogaink és szokásaink szerint megválasztott uj városi képvisedőtestület nagy hévvel és lelkesedéssel kezdte meg működését a beállott uj aera küszöbén. Gr. Széchenyi István, Sopronmegye nagy fia halálának és az Októberi Diploma, a nemzet feltámadása fölötti köz-örömnek hatása alatt, a város képviselőtestülete 1861-ik évi Pünkösd hó 14-ikén tartott közgyülésében Ferd. Kania polgármester elnöklete alatt ritka lelkesedéssel meghozta az 1656. sz. következő határozatot:

1. hogy egy Széchenyi-alapítvány alkottassék, melyből évenként egy reáltanodai növendék segélyeztetnék;

2. hogy Széchenyi díszes arczképe a tanácsterem részére megszereztessék;

3. hogy egy Deák-kúttól a Széchenyi-térre készítendő vizvezetés által emitt egy ugrókut építtessék; végre

4. hogy a nagy magyar, boldogult Gróf Széchenyi István, emlékének dicsőítésére és Sopron városának e szorosabb köréhez tartozott halhatlan hazafi iránti különös kegyeletének örökítésére a tőle elnevezett téren egy méltó emlékszobor állíttassék; és minthogy a halhatlan hazafi különösen a gyakorlati államgazdászat és iparüzlet terén szerezte mind magasztos teremtő ereje, mind számtalan áldozatok árán babérait, a közgyülés e nagy férfiu emlékét úgy véli méltóan dicsőíthetni, ha dicsőített nevét e téren adja át a hálás utókornak.

Mi végett elhatározza: hogy városunkban egy úgyis oly égető szükséggé vált főreáltanoda állíttassék föl, hol minden valláskülömbség nélkül képeztetnek az ifjak, mely tanoda „Széchenyi" nagy nevét viselendi. (…)

A felekezeti jelleg nélküli községi főreáliskola alapja tehát meg volt vetve. Az uj tanintézet, mely az ifjuság reál-irányu kiképzésére volt hivatva és a város közönségének egy századnegyed óta hő óhajtását képezte, hosszu vajudás után végre létrejött és 1868-ik évi október 1-én egyelőre 3 osztálylyal meg is nyittatott.

Egyről azonban tökéletesen megfeledkezett a város tanácsa: az 1861-ik évi május 14-ikén tartott közgyülés abbeli határozatának végrehajtásáról, hogy az uj iskola Széchenyi-tanodának neveztessék, ami még az esetben sem menthető, ha ennek okát tisztán csak a feledékenység sötét méhéhen kell keresnünk.

(1895/96)

 

 

Az iskola nevére vonatkozólag a nm. V. K. M. 1922. évi május hó 24-én kelt 64.408/V. sz. r. elrendelte, hogy az intézet az 1922–23. tanévtől kezdődőleg a következőképen neveztessék el: „Soproni állami Széchenyi István főreáliskola”.

(1921/22)

Tartalom