Főoldal › Rólunk › Tanári kar és közvetlen munkatársak › Tanárok

Tanárok

Andréné Dorka Viktória

Barta Róbert

Barta Róbert

Szakok: matematika - fizika

1990-ben végeztem az ELTE Természettudományi Karán, majd 2002-ben közoktatási vezetői szakvizsgát tettem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A Széchenyi István Gimnáziumban 2012 óta tanítok matematikát és fizikát. Munkám során fontos célnak tartom, hogy tanítványaim a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgájukon meg tudjanak felelni az ott elvárt követelményeknek, de legalább ilyen fontosnak tartom azt is, hogy gondolkodásmódjukat formálja a természettudományok egzaktsága, következetessége, hogy természettudományos ismereteiket műveltségük fontos, egyéb ismereteikkel egyenrangú részének tekintsék. Igyekszem megtanítani nekik azt, hogy egy probléma megoldása az élet (szinte) minden területén a rendelkezésre álló információk rendszerezésével és jó kérdések megfogalmazásával kezdődik.

Bischof Annamária

Szakok: matematika-fizika-informatika

Sok kollégámhoz hasonlóan magam is a Széchenyi Gimnáziumban érettségiztem 1991-ben. A középiskola elvégzése után 1996-ban diplomáztam a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen matematika-fizika szakon, 2005-ben pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem kitüntetéses informatika szakos diplomát.

2015-ig főállású oktatóként, azután pedig óraadóként a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán oktattam matematikát, statisztikát és időszakonként informatikát. Ezen idő alatt adtam órákat a Szent Orsolya és a Berzsenyi Gimnáziumokban is.

Mivel mindig is "a Széchenyi"-t tartottam Alma Materemnek, így nagy örömömre szolgált, amikor 2015-ben lehetőséget kaptam arra, hogy ebben az intézményben folytassam tanári pályámat.

A középiskolai oktató-nevelő munkában - a felsőoktatásban szerzett tapasztalataim alapján is - kiemelten fontosnak tartom a felvételire-érettségire felkészítés mellett  a logikus, problémamegoldó gondolkodásmód fejlesztését, informatikából pedig valamennyi diák számára a mindennapi életben jól használható, felhasználói szintű számítógépes ismeretek elsajátítását.

Börcsök Zoltán

Böröczki Eszter

Szakok: német nyelv

1998-ban szereztem a diplomámat a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen

német nyelv - és irodalom,  valamint magyar mint idegen nyelv szakokon.

2003 óta vagyok a Soproni Széchenyi István Gimnázium német szakos tanára.

Csiha Tünde Noémi

Dakhlaouiné Nagy Judit

Szakok: angol-német

Dékány Zsigmondné

Szakok: orosz-német

Magam is ebben a gimnáziumban érettségiztem német tagozaton, sőt mindkét lányom itt végzett – tudtam, hogy a legjobb helyen vannak nálunk…A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem orosz-német szakos diplomát 1981-ben – vonzódásom az Alföldhöz mindmáig megmaradt.

Kis vargabetűvel jöttem újra haza és kerültem a Széchenyi István Gimnáziumba 1983-ban. Két osztályt vittem el az érettségiig – nagyon szerettem osztályfőnök lenni. 2001-től 2017-ig nevelési igazgatóhelyettes voltam.

Szaktanárként hiszem és vallom:

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt” (Antoine de Saint-Exupéry)

Friss fényképet nem tudok mellékelni, régit nem akarok – ajánlom azonban egyedülálló tablóprogramunkat, ott sok „arcom” megtalálható…

Egész Tamás

Egész Tamás

Szakok: magyar-történelem

A Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem 1993-ban. Magyar – történelem – német – művelődésszervező-média – közoktatási menedzser és mentortanár szakokat végeztem Szegeden, Egerben, Sopronban, Szombathelyen és Győrben. E sorozatot ugyanakkor nem tartom lezártnak, mert úgy vélem, amíg az embernek ereje és lehetősége van hozzá, mindig tanulnia, fejlődnie kell.

2002-ben kezdtem tanári pályámat, 2017 augusztusa óta dolgozom a Széchenyi "kötelékében".

Szeretek tanítani, tudást és szemléletet átadni — ha kell, komolyan, ha lehet, humorral.

Farkas Gábor

Farkas Gábor

Szakok: történelem - dráma és tánc

28 éve tanítok, ezen időszak alatt a történelem, a társadalomismeret, a dráma és tánc tantárgyak meghatározó szerepet töltöttek be az életemben. E tevékenységek mellett párhuzamosan mentálhigiénés-egészségfejlesztő munkát is folytattam.  Szakértői profilú mesterpedagógus és kétszeres szakvizsgázott pedagógus vagyok.

2017 augusztusától intézményvezetőként elkötelezett vagyok amellett, hogy a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban tanuló diákok és szüleik az iskolával a hitelesség, az elfogadás és az empatikus megértés fogalmát azonosítsák. Fontos törekvésem, hogy a gyerekek megéljék az iskolában folyó pedagógiai munkán keresztül a nyitottságot, az új ötletek támogatását, a szabadságot, az autonómiát, a tudás sokszínűségét és egymás véleményének elfogadását. Kiemelt célom, hogy a tanulók részesei lehessenek az elkötelezett, megbízható, kreatív, támogató pedagógusi szakmaiságnak. 

Gézárt Anita

Szakok: matematika-fizika-informatika

Greksza Tünde

Greksza Tünde

Szakok: magyar-történelem-társadalomismeret

Halmainé Cserháti Eszter

1994-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar-angol szakon.

Sokfelé kalandoztam azóta (tanítottam Pécsett nyelviskolákban, majd a Leőwey Klára Gimnáziumban, oktattam fiatalokat Belgiumban és a Berzsenyi Líceumban Sopronban). Végül 2015 januárjában a Széchenyi Gimnázium tanári karának tagja lettem. 

Horváth Attila

Horváth Rita

Horváth Violetta

Horváth Violetta

Szakok: magyar - történelem - alkalmazott nyelvészet

Magyar-történelem-alkalmazott nyelvész szakos középiskolai tanár vagyok. Felsőfokú tanulmányaimat a Pécsi JPTE Tanárképző Karán. az ELTE BTK-n és a Pannon Egyetem Modern Filológiai Karán szereztem. Két középfokú és enyelvvizsgával rendelkezem német és latin nyelvből, angolból pedig alapfokúval. A tanításban fontosnak tartom a szellemi önállóságra való késztetést, a nevelésben pedig az őszinteség, a  becsületesség és a tisztelet értékeit. Hobbim: a nyelvészet, a grafológia, továbbá a sport: futás (természetesen amatőr szinten), továbbá kedvelem a sportközvetítéseket:a  műkorcsolyát és a színvonalas futballt.2016 áprilisa óta igazságügyi szakértő lettem, szakterületem a nyelvészet. Jelenleg grafológiát tanulok, ennek elvégzése után írásszakértéssel szertném bővíteni a tevékenységem körét.

 

 

 

 

 

István Linda

Iváncsicsné Kollmann Mónika

Iváncsicsné Kollmann Mónika

Szakok: német - orosz

A Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem német - orosz szakos középiskolai tanári diplomát. Tanári pályámat a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban (Líceum) kezdtem. 1992 óta vagyok a Széchenyi István Gimnázium tanára.

Jakab László

Juhászné Sebestyén Andrea

Kaszás Emőke Mária

Szakok: német-orosz

A szegedi József Attila Tudományegyetemen végeztem német-orosz szakon. A Széchenyiben 2011 óta tanítok, jelenleg mindkét szakomat. Az iskolához való kötődésem azonban sokkal régebbi, mivel itt végeztem 1990-ben. Tavaly kértek fel a jelenlegi 7.B osztály osztályfőnöki posztjára, aminek nagyon örültem - ez azóta is így van, viszont sok munkával és odafigyeléssel jár.

Mivel családom szinte minden tagja testnevelő, én sem "maradhattam le", 1996-ban szereztem a Testnevelési Egyetemen sportaerobik edzői képesítést, majd 10 évvel később letettem a nemzetközi bírói vizsgát.

Nagyon örültem a két éve felkínált lehetőségnek, hogy itt taníthatok. Remélem, még sok széchenyis tablón olvashatom a nevemet és hozzátehetek egy kicsit az iskola hírnevéhez.

 

 

Kiss-Huszta Pálma

Kiss-Huszta Pálma

Szakok: kémia-fizika

Szegeden, kémia tagozatos osztályban érettségiztem. 1999-ben, szintén Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szereztem fizika-kémia szakos középiskolai tanári diplomát.

A diplomaszerzés után az élet több területén is kipróbálhattam magam, így sok mindent megtapasztaltam, sok fantasztikus embert ismertem meg.

2008 tavaszán már voltam óraadó a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban, 2014 szeptemberétől tanítok itt teljes állásban. Nagy örömömre szolgál, hogy 2017 szeptemberében osztályfőnök lettem, jelenleg a 11. A osztály osztályfőnöke vagyok.

Gyerekkorom óta szeretek kísérletezni, vonz a kémia, fizika színes világa. Célom, hogy a fegyelmezetten végrehajtott kísérleteken keresztül a diákjaim is átéljék a felfedezés örömét, minél többen megkedveljék az általam tanított tantárgyakat.

Van két fiam, akikkel szabadidőmben nagyon szeretek játszani, kirándulni, filmet nézni.

Mottóm: „Sub pondere crescit palma – Teher alatt nő a pálma”

Kocsis Attiláné

Szakok: biológia - vizuális kultúra

Koloszár Balázs

Koloszár Balázs

Szakok: Testnevelés - egészségfejlesztés

2014-ben szereztem diplomát a NYME Savaria Egyetemi Központ / Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karon Szombathelyen , testnevelő-egészségfejlesztő tanár szakon. 
2014 óta vagyok a Soproni Széchenyi István Gimnázium testnevelő szakos tanára.
 

Kovácsné Bella Irén

Szakok: magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma

Kubicsekné Stippinger Anna

Kurányi Éva

Kurányi Éva

Szakok: magyar nyelv és irodalom-történelem

Volt széchenyistaként Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomáztam magyar nyelv és irodalom – történelem szakos középiskolai tanárként.  Pályámat a soproni József Attila Szakközépiskolában kezdtem, 2002 óta tanítok a Széchenyi István Gimnáziumban. Közoktatási vezetőként a Budapesti Műszaki Egyetemen szakvizsgáztam. Mindkét tárgyamból emelt szintű érettségi elnök vagyok.

A szakmai tudás mellett legfontosabbnak a következetességet, a rugalmasságot és az órák jó hangulatát tartom. Irodalomból a líraiságot és szépséget, történelemből pedig a racionalitást és a világra nyitottságot szeretném átadni. Tanítványaimat főleg olyan versenyekre készítem, amelyek  komplex tudást kívánnak. Gyakran szervezek művelődéstörténeti vetélkedőket. Örömmel vagyok osztályfőnök és nagyon szeretek tanítani. 

Kuremszki Mariann

Szakok: francia-magyar

Mácsadi László

Szakok: biológia-földrajz-pedagógia

Matusik Mátyás

Matusik Mátyás

Szakok: biológia-fizika-környezettan

2001-ben érettségiztem a békéscsabai Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban, majd tanulmányaimat a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán folytattam, ahol 2005-ben diplomáztam biológia-fizika szakos tanárként. 2009-ben a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatika Karán szereztem biológia szakos középiskolai tanári diplomát. Ezt követően pedig szintén Szegeden, fizika és környezettan szakos középiskolai tanárként végeztem. 2005 szeptembere óta középiskolai tanárként dolgozom, mellette érettségire épülő egészségügyi és szociális szakképzésekben oktattam anatómia, élettan, elsősegélynyújtás tantárgyakat. 2013-tól minden évben részt veszek emelt szintű érettségi vizsgákon, kérdező és javító tanárként is. 2019-től érettségi vizsgaelnöki feladatokat is ellátok. 2019 augusztusában kerültem a Soproni Széchenyi István Gimnáziumba, ahol fizika és biológia tantárgyakat tanítok.

Mikóné Szántó Réka

Mikóné Szántó Réka

Szakok: német nyelv

Több családtagomat követve én is a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem 1989-ben. Itt szerettem meg választott tárgyamat a német nyelvet. Második diplomámat a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szereztem német nyelv és irodalom szakon.

13 évig a felnőttoktatás területén dolgoztam, egy nyelviskolában tanítottam, ahol legfontosabb feladataim közé tartozott a nyelvvizsgára való felkészítés minden szinten, illetve oktattam idegenforgalmi és kereskedelmi szaknyelvet egyetemistáknak. A nyelviskolában 10 évig szakmai vezető voltam. Az ECL nemzetközi nyelvvizsgarendszer vizsgáztató tanára vagyok.

 2015 óta tanítok a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban és a tavalyi év óta osztályfőnöki feladatokat is ellátok.  Nagy szeretettel fordulok a diákok felé és hiszem, hogy egy jó hangulatú, kellemes légkörben sokkal könnyebb a nyelvtanulás. 

Molnárné Dukai Éva

Szakok: ének - zene, vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom

Nagy Anna

Szakok: matematika, kémia

2000-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem matematika-kémia szakán. 
A Soproni Széchenyi István Gimnáziumban 2009. óta tanítom e két szakot.

Nagy Judit

Nagy Judit

Szakok: matematika - fizika

A Széchenyi István Gimnázium egyben alma materem is, mivel itt érettségiztem 1985-ben, majd az ELTE Természettudományi Karán szereztem matematika - fizika szakos középiskolai tanári diplomát 1990-ben. 1995-ben  kezdtem tanítani egykori középiskolámban, ahol 2001 óta a matematika tanítása mellett az oktatási igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátom. 2004-ben közoktatás vezetői szakvizsgát tettem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Örömmel tölt el, ha óráimon a komoly munka közvetlen, és a humort sem nélkülöző hangulatot teremt. Munkám során - igazgatóhelyettesként és tanárként egyaránt - kiemelten fontos feladatomnak tartom, hogy mi, a gyerekekkel együttműködő tanárok, ismerjük fel a tanítványainkban rejlő tehetséget, és segítsük őket azon az úton, ami talentumuk kiteljesedéséhez vezet.

Nagyné Áldott Mária

Nárayné Tóthfalussy Zsófia Sarolta

Németh Lászlóné

Németh Lászlóné

Szakok: matematika - angol

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-angol szakán végeztem. 2009-től tanítok a Széchenyi István Gimnáziumban, jelenleg csak matematikát. 

Nyikos Tivadar

Orbán Zsolt

Szakok: informatika - technika

Papp Katalin

Szakok: testnevelés-gyógytestnevelés

2001-ben szereztem diplomát a Testnevelési Egyetemen mint testnevelő- gyógytestnevelő. 6 évet tanítottam Budapesten gyógytestnevelőként.

A Széchenyi Gimnáziumban - ahol '93-ban érettségiztem angol tagozaton- 2014-óta vagyok.

Testnevelőként feladatomnak érzam, hogy megszerettessem a mozgást  diákjaimmal.

Szeretek gyerekekkel foglalkozni, olvasni, kirándulni és kutyázni.

Pászli Éva

Szakok: matematika-ének-zene

Poór Attila

Szakok: kémia - fizika - informatika

Radics Viktória

Szakok: angol nyelv és irodalom

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola angol szakának elvégzése után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem diplomát angol nyelv és irodalom szakon. Tanári pályámat a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium falai között kezdtem, ahol 14 évet dolgoztam angol tanárként, majd munkaközösség vezetőként is. A Széchenyi István Gimnáziumban 2013. szeptembere óta tanítok.

Robotka Csaba

Ságvári Orsolya

Szakok: biológia

Simon György

Simon György

Szakok: földrajz

A József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem földrajz szakon. 1999 óta tanítok, 2003-tól a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban. 2006-ban a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás-vezetői szakán szakvizsgáztam. Középszintű érettségi vizsgákon vizsgaelnök vagyok, az emelt szintű érettségi vizsgákon földrajz tantárgyból vizsgabizottsági elnök illetve tag. A gimnázium 7-12. évfolyamán minden iskolai korosztályt tanítok. Osztályfőnök vagyok, pályám során immár ötödször, a 2019/20-as tanévben kezdett hat évfolyamos természettudományos osztályunké.

A tehetséggondozást kiemelten fontos területnek gondolom munkámban. Ennek nyomán az elmúlt 16 évben a különböző földrajzi-földtani, csillagászati- és környezetvédelmi versenyeken 54 tanítványom 78 alkalommal jutott megyei, országos, illetve nemzetközi döntőbe. Eddig 33 tanítványom választotta a geográfus pályát. Kiváló oktatói tevékenységemért, a diákok tanulmányi versenyekre való eredményes felkészítő munkámért, színvonalas bel-és külföldi tanulmányutak szervezéséért a Magyar Földrajzi Társaság Pro Geographia - díjjal tüntetett ki 2006-ban. 2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma BONIS BONA – A Nemzet Tehetségeiért díjjal jutalmazta munkámat.

Meggyőződésem, hogy a tanulás-tanítás folyamata egyre kevésbé kötődik majd a hagyományos tantermi órákhoz. Minden, nem hagyományos körülmények között zajló foglalkozás új élményeket, mélyebb, használhatóbb tudást ad. Geográfusként hiszem, hogy a modern pedagógia egyik legeredményesebb és egyben diáknak, tanárnak legjobb, leghasznosabb formája az utazás. Az utazás kiváló lehetőséget ad nemcsak tapasztalatszerzésre, csodálatos élmények átélésére, hanem nagyszerű színtere lehet mind az oktatásnak, mind a nevelésnek. Egy-egy diákoknak szervezett tanulmányúton új elméleti-és gyakorlati ismereteket lehet szerezni, viselkedési kultúrát, toleranciát lehet fejleszteni, közösségi érzést lehet átélni stb.

Mesterpedagógusként közoktatási szakértőként is dolgozom. Számos az Oktatási Hivatal által szervezett pedagógus-továbbképzés trénere és vizsgáztatója voltam az elmúlt években. Rendkívül megtisztelő, hogy a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny zsűrielnöke lehetek 2010-óta minden évben a nemzetközi döntőn, Győrben. Tagja vagyok a Magyar Földrajzi Társaság Választmányának, a Földrajztanárok Egyletének és a Kutató Tanárok Országos Szövetségének. 

A gimnázium számos rendhagyó projektjének, programjának ötletgazdája és felelőse vagyok. Ezek közül a legfontosabbak:

  • A Föld Napja programsorozatunk évről-évre áprilisban mozgatja meg a diákságot. 
  • Saját meteorológiai-állomással rendelkezünk, melynek adatai a világháló segítségével bárhol elérhetőek a bolygón.
  • A National Geographic bázisiskolája vagyunk, együttműködésünk keretében előadásokkal, kiadványokkal segítik tehetségeink kibontakozását.
  •  Nagyon büszke vagyok a 2011 óta létező Széchenyi Felfedező Klubra, melynek ötletgazdája és szervezője vagyok. A Felfedező Klub Sopron város és vonzáskörzetében működő általános iskolák 6-8. évfolyamos diákjainak szervezett, tehetséggondozó foglalkozás-sorozat. Az elmúlt tíz évben gimnáziumunk tantestületének jelentős része kapcsolódott be a Klub munkájába.
  • Kutatók Éjszakája! Immár negyedik alkalommal kapcsolódtunk be - a megyében továbbra is egyedüli középiskolaként - Európa legnagyobb tudománynépszerűsítő rendezvénysorozatába. Mindig szeptember utolsó hétvégéjén várjuk az érdeklődőket, érdemes velünk tartani! Kollégáimnak és diákjainknak hála van mit megmutatnunk! Minden korosztálynak kínálunk programokat az óvodásoktól a szépkorúakig.

 

Siposné Vörös Barbara

Szakok: angol - magyar nyelv és irodalom

Somogyi Csilla

Szakok: biológia-kémia

A szegedi József Attila Tudományegyetemen biológia-kémia szakos közpiskolai tanári diplomát szereztem, egyetemi éveim alatt "Jó tanuló, jó népművelő" kitüntetést kaptam, szakdolgozatom témájával TDK országos első helyezést értem el.Szakmérnöki diplomámat növénynemesítés és növénybiotechnológiából szereztem, szakdolgozatomat pedig doktori minősítésre javasolták. 2000 óta dolgozom ebben a gimnáziumban, szívesen veszek részt osztályfőnöki feladatok ellátásában.

Szeberényi Andrea

Szeberényi Andrea

Szakok: magyar - könyvtár

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szakának elvégzése után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem informatikus-könyvtáros hallgatójaként szereztem egyetemi diplomát 1998-ban. A soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban eltöltött 13 év után 2005-től a gimnázium könyvtárosaként segítem a tanárok és tanulók munkáját. Könyvtárismereti órák keretében oktatom diákjainknak a könyvek és könyvtárak helyes használatát. E mellett érzelmi intelligencia-fejlesztő foglalkozásokat tartok, önismereti csoportokat vezetek. Mindkét gyermekem ebben az iskolában végezte középfokú tanulmányait.

Szentpáli Ágnes

Szakok: magyar nyelv és irodalom; angol nyelv és irodalom

Szikra Andrea

Szőke Hajnalka

Tóth Gyula

Tóth Gyula

Szakok: angol-orosz

Már középiskolásként is ebbe a gimnáziumba jártam (1978 és 1982 között), majd rövid kitérő után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol 1989-ben végeztem angol-orosz szakos középiskolai tanárként. Közben már 1988 szeptemberétől teljes állásban elkezdtem tanítani a Széchenyiben, ahol azóta is dolgozom. Ma már csak angol nyelvet oktatok.

Ebbe a gimnáziumba járt a feleségem is, és itt végezte középiskolai tanulmányait egyetlen gyermekünk is.

Munkám során a legfontosabb elvnek a következetességet tartom, ami nélkül, véleményem szerint, senki sem lehet sikeres a tanári pályán. Bár szigorúnak tartanak, ami valószínűleg az előbb említett törekvésből fakad, igyekszem ezt humorral feloldani az óráimon. Remélem ez többnyire sikerül is. Örömmel hallom, ha egy-egy régi tanítvány arról számol be, hogy a gimnáziumban tanult angol ismereteit munkája során kamatoztatni tudja.

A szabadidőmben is leginkább az angol nyelvvel szeretek foglalkozni bármilyen formában. Emellett a filmek és a zenehallgatás tud igazán kikapcsolni.

Tóthné Keszei Tekla

Tóthné Keszei Tekla

Szakok: angol nyelv

1994-ben diplomáztam Szombathelyen a(z akkori)  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, angol nyelvtanári  szakon,  majd egy  külföldi posztgraduális képzés keretén belül  egyetemi diplomát szereztem a londoni Thames Valley University angol nyelvtanítás szakán.

Három gyermekem  megszületése után, 2004 óta  tanítom az angol nyelvet egykori iskolámban, a Széchenyi István Gimnáziumban.  2017 szeptemberétől munkaközösség-vezetői feladatokat látok el.

Fontosnak tartom,  hogy  minél több olyan lehetőséget, programot biztosítsunk diákjaink számára , ahol a diákok a nyelvórákon megszerzett tudás gyakorlását és  gyarapítását izgalmakkal és élményekkel teli  sikerként élhetik át.