Megemlékezés Autheried Éva tanárnő születésnapjáról

(Emléktábla-avatásról a lap alján)

Az iskolánkban 1962-ben érettségizettek lelkes csoportja, különösen a matematikát kedvelok és alkalmazók elhatározták, hogy a szeretett "tanár néni" 100. születésnapjáról kétnapos konferencián méltóan emlékeztek meg.

Megemlékezés Autheried Éva tanárnő születésnapjáról

A megjelenteket többen, köztük Abdai Géza, Sopron mj város alpolgármestere köszöntötte.

Az eseményrol a szervezok egyike, Zétényi Zoltán beszámolót készített.

 

Beszámoló a konferenciáról

Emlékkonferencia Autheried Éva tanárno születésének századik évfordulóján - Sopron, 2014. február 3-4.

Autheried Éva

Hamisítatlan februári idő, hideg, csípős szél fogadta a hétfő reggel Sopronba érkezőket.A helybeliekkel kiegészülve mintegy harminc, egy valamikori osztálylétszámot kitevő érdeklodo, emlékezo gyult össze a Széchenyi Gimnázium kapubejárójában kialakított panteonnál.Abdai Géza, Sopron Megyei Jogú Város társadalmi kapcsolatokért felelos alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.Kiemelte, hogy fontos küldetés megemlékezni azokról a pedagógusokról, akik napjaink sikereit megalapozták. Ezt a küldetést vállalta föl a széchenyis öregdiákok közössége.Autheried Éva tanárnore emlékezünk, aki generációkat tanított és nevelt, s tette azt a nehéz idokben is, alázattal és hivatástudattal.Az alpolgármester után Németh Kálmán a Széchenyi Gimnázium Öregdiákjainak elnöke szólt az emlékezokhöz.A gimnázium igazgatójának, Szabó Miklósnak az üzenetét Nagy Judit igazgató-helyettes asszony tolmácsolta.Emlékeztetett, hogy az iskola a szakmai, emberi minták átadásának legalkalmasabb helyszíne. A nagyhatású tanár szaktárgyának fanatikusa, és tudományának muveloje is. Autheried Éva a Széchenyibol küldte szét ?szabadcsapatait?, tanítványait, akik újabb várakat építettek a matematika tudományának.A megemlékezéseket követoen Nagy Judit igazgató-helyettes asszony és Krisch Imre egykori tanítvány megkoszorúzták Autheried Éva emléktábláját.A rendezvény a gimnázium tetotéri dísztermében folytatódott az emlék-konferenciával.  

Szalay Csaba egykori tanítvány jelentett Légrádi Imre egykori tanárunknak, korábbi igazgató-helyettesnek.

A konferenciát Krisch Imre nyitotta meg, és köszöntötte a hallgatóságot, az eloadókat. Elsoként Légrádi Imre tanár úr emlékezo eloadását hallhattuk.Felidézett "emlékmozijában" Autheried Évát egy nagy félgömb vette körül, ami az o szellemi világa volt. Benne, szakmai gondolatai mellett, még volt néhány olyan valami, amit kedvelt, elturt maga közelében: Egy-két megbecsült ember, növények, állatok, sporteszközök és a zenei világ alkotásai, amelyeket megértéssel befogadott ? rajzolta meg érzékletesen egykori kolléganojét.Autheried Éva, amikor kilépett a tanári szoba ajtaján, már készült arra hogy befogadhassa azokat a tanítványait, akiket sajátos, jövobe látó, de soha ki nem mutatott szeretettel, a következo percekben meg akar gyozni arról, hogy a mennyiségtan elemeivel való megismerkedés, a bennük való elmélyedés, nem csak anyagias hasznosításukat teszi majd lehetové, hanem involvál olyan szellemi képességet, állapotot is, ami fizikai létünk, életünk magasabbról való szemlélésére is lehetoséget ad.Az ilyen tanár, azzal, hogy meggyozo módon tanít, tulajdonképpen saját szellemi készleteibol tesz hozzá a tankönyv, a tanterv anyagához. Vagyis adakozik; és mi más ez, mint a jóság egy válfaja. Autheried Éva, a tanár, adakozott ? fejezte be emlékezését Légrádi Imre.  

Az egykori kollégát az egykori tanítvány, mondhatjuk egy kedvenc tanítvány, Kéri Gerzson, az MTA doktora követte.Eloadásának címe: Általános taggal megadott sorozatok összegképlete.Az olvasó nézze el e sorok írójának, ha esetleg nem minden kristály tiszta a leírtak alapján. Töredelmesen bevallom, egy ido után elvesztettem az eloadás fonalát?Az eloadó visszaemlékezett az egykori középiskolai évekre, a nemzetközi matematikai diákolimpiára való fölkészülésre. A magyar csapat felkészíto tanára Reimann István volt ? tudtuk meg az egykori olimpikontól.A többszörös szögek koszinuszával kezdte a tétel kifejtését, és leszögezte, hogy mindez a Pascal háromszöggel hozható kapcsolatba. És máris eljutott a Bernoulli-féle számokig.?Létezik szép általános képlet is, amelyrol diákként még nem tudtam ? fogalmazott az eloadó ? csak jóval idosebb korban találtam meg a szakirodalomban.?Körülbelül itt vesztettem el a fonalat? De már meg is kaptuk a számtani sorozat ismert összegképletét. A 4. pont már elég rázós ? ingatta fejét a matematikus.A 4. pont: Koszinusz függvénnyel leképzett hatványozott számtani sorozatok összegzése.Emlékeztetett, hogy ez 1962-ben, az érettségink évében volt a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián megoldandó feladat. Emlékezetes lehetett?Ráadásul vigyázni kell, mert hamis gyökök is felléphetnek ? hívta föl a figyelmünket végezetül Kéri Gerzson Ferenc. 

Az eloadások sorrendje akként módosult, hogy Szalay István, a Szegedi Egyetem foiskolai tanára ? aki egyben a konferencia ötletgazdája ? lépett a ?katedrára?, Identitásnyomok a számfogalom fejlodésében címu dolgozatával.Azzal kezdte, nem derítheto ki, hogy mikor kezdodött a matematika az emberiség történelmében. Leszögezte, hogy a matematika a leginkább globalizált tudomány.A sorszámnevek kialakulásáról szólva megjegyezte, hogy az elso az ?e? mutató névmásból származhat. A második pedig a ?másik? névmásból.Föltette a kérdést, hogy mennyi is az a harmadfél? Megtudhattuk: 2,5.A különbözo történeti kultúrák számábrázolásaira térve elmondta, hogy az egyiptomiak a milliót egy térdeplo emberalakkal ábrázolták. Érdekesség, hogy az arab számfogalmat a maják és a mezopotámiaiak közelítették meg a legjobban. A maják 60-as számrendszert használtak.A cifraszur pedig attól cifra, hogy ?0?-kal hímezték ki. A ziffer a számjegyet jelenti, és a zifr pedig arabul ürességet, nullát jelent.Szalay István szerint a számfogalom útja a következo: a kezdetek Babilonhoz köthetoek, majd következett Alexandria (a hellén kultúra), majd India a következo állomás, s onnan került az arabokhoz, s az o közvetítésükkel Hispánián át Európába.Az eloadó szót ejtett Bábel tornyáról és a teljes indukció összefüggésérol, amit Fracesco Maurolico 1575-ben fedezett föl.Szó esett Fibonacci nyulairól, amik az arab számok elterjedésének kezdeteit jelentik többek között. Egy nyúlpár szaporodásának matematikai megfogalmazása segítségével.Megtudtuk, hogy a hét hangjegy kialakulását a törtekre vezetik vissza.Egy pillanatra a számmisztikába is belekóstoltunk: az 1-es az istenség, a 2-es a no. a 3-as a férfi, ez utóbbi ketto összege 2+3= 5, a házasság.Végezetül szó került a valós számfogalom megszületésérol, az aranymetszésrol, a Mona Lisa ?szerkesztésérol?, az emberi arc szabályszeruségeirol és a fenyotoboz pikkelyeinek törvényszeruségeirol.  

Gombocz János, professzor emeritus Autheried Éva pedagógiai munkásságáról tartott eloadást.Emlékeztetett, hogy milyen kituno pedagógusok tanítottak annak idején a Széchenyiben. Ok ismeroi voltak az iskola uralmi viszonyainak. Ma ezek a fogalmak ismeretlenek az oktatásban. A mai tanárok nem az uralmi viszonyok szakemberei. A mai oktatás szélsoségesen liberális.Ez pedig nem a gyerekek érdeke ? szögezte le a szakember. - Kényszerítés nélkül ugyanis nincs nevelés, és nincsenek eredmények.Az eloadó utalt az öntevékenység és a kényszertevékenység közötti különbségre. Ahhoz, hogy öntevékenység legyen, kényszertevékenységeket kell létrehozni.A pedagógiai tevékenység során célt kell állítani a gyerek elé, s a pedagógus a gyerek és a cél közé áll.Locke szerint a társadalom akkor jár el jól, ha a legkiválóbbakat bízza meg a pedagógiai munkával. Apáczai szerint a legerkölcsösebbeknek kell tanítaniuk az ifjúságot.Gombocz János leszögezte, hogy sok féle pedagógiai módszer, sok féle pedagógus van, hibátlan nincs.A pedagógusok két típusát szokás megkülönböztetni: a logotrop és a paidotrop pedagógust. Az elobbi magas színvonalú tárgyi tudással rendelkezik, tudásvágy és szakmai érdeklodés jellemzi, de ugyanakkor ennek maradéktalan átadása nehezen megvalósítható feladat számára. Az objektív értékek jelentik a mércét számára, tananyag központú, gyakran merev.A másik lehet, hogy a szakmai ismeretek terén nem tökéletes, de kituno a kapcsolata minden tanítványával, a diákok felé fordul és képes megtanítani a szükséges feladatokat. A szubjektív értékeket tekinti mércének, az oktatási anyag csak keret, irányelv. Számára a tanuló viselkedése az igazi érték.Természetesen egy pedagógus a való életben sosem tisztán logotrop vagy paidotrop. Mindegyikben van egy kicsi a másikból, de hajlam és a praxisa szerint az egyik inkább illik rá.Autheried Éva jellegzetes logotrop pedagógus volt, akit a szaktudományos érdeklodés jellemzett.Fontos leszögeznünk, hogy a pedagógus példaként áll a tanítványok e  

A pedagógiai eloadást Krisch Imre folytatta, aki a Laricsev-példatár 2040. feladatának megoldásával igyekezett elkápráztatni hallgatóságát.Kijelentette, hogy Autheried Évának csupán teste pihen a kolap alatt, hiszen a szelleme köztünk van.Ennek kiváló példája Takács László a Baltimore Egyetem professzora, akinek asztalán látható Autheried Éva képe.Megtudhattuk, hogy a tanárno még üstököst is felfedezett, ám a hazai csillagászok nem hittek neki, így végül cseh csillagászok nevéhez fuzodik az üstökös.

A konferencia elso napja ezzel az eloadással ért véget, s a hallgatóság kitartó része egy ? az Autheried Éva egykori házának közelében található ? étteremben gyult össze további emlékezésre, most már fehér asztal mellett.

Másnap reggel a legelszántabbak dacoltak a fagyos széllel, és elzarándokoltak Autheried Éva régi Szent Mihály temetobeli sírjához, és a hóval belepett sírbolton elhelyezték az emlékezés koszorúját.

A délelotti program Nagy Judit igazgató-helyettes eloadásával kezdodött, aki a Széchenyi István Gimnázium történetét ismertette, majd a napjaink gimnáziumáról beszélt.Megemlítette az épület 2006-2007 között zajlott felújítását, amit évfolyamtársunk, Kopik István vezényelt le.Nagy Judit kiemelte, hogy a legfontosabb céljuk az a pedagógiai hozzáadott érték, amelynek tárgyi és személyi feltételeit, a felszereltséget és az oktatói kar erkölcsi és szakmai felkészültségét igyekeznek biztosítani.Hogyan tovább?  

A konferencia utolsó napirendi pontjaként arról beszélgettek a résztvevok, hogy miként folytatódjék az Alma Mater egykori tanárai emlékének gondozása.Takács László azt vetette föl, hogy rendezni kellene Autheried Éva emlékére matematikai versenyt. Tekintettel a tanárno zenei érdeklodésére és muveltségére, zenei szekciója is lehetne a versenynek.Bendl Judit egy (állandó) emlékkiállítás rendezését javasolta.Gombocz János az egykori gimnáziumi faliújság, a Minerva felújítását javasolta, továbbá emléksarok, emlékfal, emlékszoba kialakítását ajánlotta. A résztvevok megtudhatták, hogy 2014-ben a tanárno emlékére Autheried Éva tantermet avatnak.Többen fölvetették, hogy hasonló módon kellene megemlékezni többek között Földi Lorincrol, Kamondy Zoltánról, Kozák Lajosról, Sátory Jenonérol és Szabó Béláról.Lackner Pál fölvetette, hogy emléktáblát kellene avatni Sátory Jenoné tiszteletére is.Nagy Judit igazgató-helyettes pedig arról tájékoztatott, hogy dr. Baranyai Lenke írja a Széchenyi Gimnázium történetét. 

 

 

Emléktábla Autheried Éva egykori lakóházán

A kétnapos konferencia záró akkordjaként a résztvevok fölavatták Autheried Éva Alsólovér utcai lakóházán a tanárno emlékét megörökíto márványtáblát.A szüloi háznál Szalay Csaba öregdiák és Szabó Miklós igazgató emlékezett a tanárnore, majd elhelyezték a konferencia résztvevoinek emlékkoszorúját 

 

(zétényi)

 

Emléktábla felavatása

Szabó Miklós igazgatóKedves Vendégeink!Nagyon sajnálom, hogy nem tudok eleget tenni kedves kötelezettségemnek - az Autheried Éva tanárno emléke elott tisztelgok köszöntésének -, mert más jellegu hivatalos kötelezettségem ma délelottre elszólít. Pedig itt, az emléktábla elott szerettem volna elmondani, hogy a megkezdodo kétnapos konferencia nemcsak a tanárno pedagógiai munkásságának máig ható érvényességét ismeri el, de gimnáziumunk oktatómunkáját is igazolja.Egy iskola a szakmai, emberi minták átadásának legadekvátabb helyszíne. Tudást ad, amelyet a tanár tantárgyához való viszonya hitelesít vagy hiteltelenít. A nagyhatású tanár szaktárgyának fanatikusa, és valamiképp tudományágának muveloje. Az ilyen tanár nemcsak diákjaira hat, de kollégáira, utódaira is.Nemrég egy újságcikk a reál fellegvárának nevezte a Széchenyi István Gimnáziumot. Ezt, a hangzatosságával együtt is megtisztelo címet olyan tanárok láncolatának köszönhetjük, akiknek Autheried Éva egyik kiemelkedo alakja volt. E ?fellegvárból" o is szétküldte szabadcsapatait, volt diákjait, hogy azok pedagógiai örökségét elvigyék, s köztük legyenek olyanok, akik újabb várakat állítsanak a matematika tudományának. Ma néhányan közülük tértek vissza -tisztelegni. Köszöntöm oket, köszöntök minden kedves résztvevot, és én is tisztelgek szép gesztusuk elott.

 

Emlékszoba Autheried Évának

Reáliskolai múlttal rendelkezo gimnáziumunk az elmúlt másfél évszázadban sok kiváló matematika, fizika szakos tanárral büszkékedhetett, de közülük is kiemelkedett Éva néni. Nem tudni milyen okokból, de idok folyamán a reál tárgyak prioritása elhalványult. A tanárno ezen próbált "fényesíteni" azzal, hogy a két tárgy elotérbe helyezéseként alakított egy matematika-fizika szakos osztályt és annak osztályfonöki tisztségét is elvállalta. Az osztály 1968-ban érettségizett tagjai azóta is hálával gondolnak a kituno oktatóra, a magánéletével példát mutató emberre. Neki köszönhetoen legtöbbjükbol kiváló tudós, alkotó szakember, mérnök lett.

Autheried Éva

Osztályfonökük születése centenáriumára rendezett konferenciához is csatlakozva úgy határoztak, hogy az iránta érzett tisztelet, elismerés jeléül kérik az iskola vezetését, Autheried Éva tanárno is kapjon, nevezzenek el Róla egy tantermet. A tantestület ezt a kérést egyhangúlag támogatta és a tanári szoba fölötti, második emeleti termet jelölte meg.Az osztály vállalta az emléktábla költségeit,l a technikai teendoket, a szabványos életrajzi tábla elkészíttetését, felszerelését Simon János vállalta. A tábla leleplezésére, avatására is a Gimnázium igazgatójával közösen, 2014. május 30-án került sor. Szabó Miklós igazgató a tanár szemszögébol, a volt tanítvány a diákok tapasztalataiból emelte ki ugyanazokat a példamutató szakmai, emberi tulajdonságokat, érdemeket. A Soproni Széchenyi István gimnáziumban ettol a naptól tantermével is tisztelettel emlékeznek kiváló volt tanárukra, Autheried Éva tanárnore. 

 

megbízásból Németh Kálmán

2014. június 25.

 

Képek

Mozgatás jobbra
Görgessen vízszintesen, vagy kattintson az ikonokra!
Mozgatás balra
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva Emlékkonferencia
Autheried Éva emléktábla avatás
Autheried Éva emléktábla avatás
Autheried Éva emléktábla avatás
Autheried Éva emléktábla avatás
Autheried Éva emléktábla avatás
Autheried Éva emléktábla avatás
Autheried Éva emléktábla avatás
Autheried Éva tanterem avatás
Autheried Éva tanterem avatás
Autheried Éva tanterem avatás
Autheried Éva tanterem avatás
Autheried Éva tanterem avatás
Autheried Éva tanterem avatás
Autheried Éva tanterem avatás
Autheried Éva tanterem avatás

Tartalom